Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sesja
22:32
9862 aead 500
sesja
22:25
9991 cf92 500
sesja
22:25
country cat
Reposted fromcats cats viaszmaragdowykot szmaragdowykot
sesja
22:02
sesja
10:18
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagipacz agipacz
sesja
10:17
sesja
08:42
Reposted fromheima heima viamiejmniej miejmniej
sesja
08:25

July 09 2015

sesja
19:47
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamyzone myzone
19:28
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaaisolro aisolro
19:24
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaaisolro aisolro
19:24
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarevalie revalie
sesja
19:23
1341 b860
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaaisolro aisolro
sesja
19:22
dziękuję pan Barszcz :D
sesja
19:21
4624 5bb4
sesja
19:20
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
sesja
16:38

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaaisolro aisolro
sesja
09:44
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viahelenburns helenburns
sesja
09:33
Za każdym razem gdy chcę do niej napisać robię 10 pompek. Po 70 pompkach zapomniałem co i w ogóle po co miałem pisać...
— polecam mocno
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaxvcth xvcth
sesja
09:33
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl